Verslag kwaliteitsbeleid Stichting Propeus 2017

Kwaliteitsbeleid Stichting Propeus ten aanzien van Beschermd Wonen Groningen

Propeus is in 1996 opgericht om (jong)volwassenen te helpen en te begeleiden naar zelfstandig wonen en meer participatie in de samenleving.

Propeus is een kleinschalige zorgaanbieder waar (jong)volwassenen op hun eigen tempo kunnen werken aan hun toekomst. Wij werken vraaggericht, waarbij we voornamelijk kijken naar de zeven leefgebieden volgens Movisie: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten.

Sinds 2014 biedt Stichting Propeus in de stad Groningen beschermd wonen aan (jong)volwassenen tussen de 18 en 35 jaar. Op basis van de persoonlijke situatie wordt samen met de cliënt een passend begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan helpt de cliënten om zichzelf beter te leren kennen, om vaardigheden verder te ontwikkelen en meer zelfstandig te worden, zodat zij de toekomst positief tegemoet gaan.

Dit persoonlijke begeleidingsplan, met S.M.A.R.T. geformuleerde doelen, is van groot belang om effectieve hulp te bieden. Het centraal stellen van de persoonlijke doelen van de cliënt sluit aan bij het kwaliteitskader zoals door de gemeente Groningen is geformuleerd in het kwaliteitskader*.

HKZ ISO 9001 Certificering

Stichting Propeus is HKZ gecertificeerd. Door middel van zowel interne als externe audits wordt dit certificaat jaarlijks meerdere keren beoordeeld. Tijdens de externe audit van begin januari 2018 zijn geen tekortkomingen naar voren gekomen. Naar aanleiding van de externe audit heeft de leadauditor dan ook geadviseerd tot voortzetting van het HKZ certificaat: “Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Deelschema Opvang”.

Calamiteiten en incidenten worden door middel van het FOBO-formulier gemeld en geanalyseerd. Klachten kunnen via de website worden ingediend en worden conform het klachtenregelement afgehandeld. Daarnaast is Stichting Propeus aangesloten bij de externe Geschilleninstantie Portaal Zorg (KPZ). Via het KPZ kunnen eventuele klachten ook worden gemeld waarna ze door een onafhankelijk klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen. In 2017 zijn er in Groningen echter geen klachten gemeld.

*Bron: Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Gemeente Groningen, 20-07-2016.

Cliënten

Stichting Propeus hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten. Binnen de Stichting Propeus kunnen cliënten meedenken en meepraten over het beleid binnen de stichting. Hiervoor dient een cliëntenraad opgezet te worden. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen iedereen die om wat voor reden te maken krijgt met de Stichting Propeus. Dit kunnen (potentiële) cliënten en hun familie zijn, maar ook bezoekers en cliënten vertegenwoordigers.

Aangezien er minimaal drie leden in de cliëntenraad moeten zitten kan de raad pas vormkrijgen wanneer er minimaal drie kandidaten zijn. Op dit moment zijn er in Groningen nog te weinig cliënten die zitting willen nemen om een cliëntenraad te kunnen vormen.

Minimaal iedere drie jaar wordt conform het ‘Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg’ bij de cliënten een tevredenheidsonderzoek gedaan. Stichting Propeus heeft in november 2017 een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het responspercentage voldoet aan de geformuleerde prestatie-indicatoren voor het CTO. Het gemiddelde resultaat was 4,22 op een schaal van 1-5. Wat neerkomt op ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. Vanwege de kleine onderzoeksgroep is gebleken dat het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek een beperkte betrouwbaarheid oplevert. Resultaten dienen daarom met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Medewerkers

Maandelijks nemen alle medewerkers van Stichting Propeus deel aan de teamoverleggen. Alle cliënten worden jaarlijks een aantal keer besproken binnen het multidisciplinaire overleg. Het team van Stichting Propeus bestaat merendeels uit HBO geschoolde begeleiders. Zij worden ondersteund door een WO geschoolde gedragswetenschapper. Zo krijgen begeleiders bijvoorbeeld wekelijks werkbegeleiding van de gedragswetenschapper.

Medewerkerstevredenheid wordt binnen de gestelde normperiode gemeten om de tevredenheid en de gezondheid van de medewerkers te bevorderen door knelpunten tijdig te signaleren en aan te pakken.

Stichting Propeus werkt voor de behandeling van cliënten samen met bijvoorbeeld huisartsen, de verslavingszorg, reclassering en de GGZ. Stichting Propeus biedt zelf geen behandeling.