Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals die in het navolgende zijn beschreven, maken deel uit van de zorgovereenkomst met Stichting Propeus en vormen daarmee één geheel.

 Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1         Zorgaanbieder: de rechtspersoon, die op grond van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is toegelaten om WMO zorg te leveren die ofwel zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking in het kader van ZIN, ofwel die zorg- en dienstverlening biedt op basis van een PGB.

1.2         Zorgvrager: een natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger, die zorgverlening en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.

1.3        Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s), verwant, voogd, curator, bewindvoerder en/of mentor die op wettelijke basis de zorgvrager vertegenwoordigd.

1.4         Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager optreedt en de zorgvrager op zijn verzoek bijstaat in de behartiging van zijn belangen.

1.5         Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan (CIZ of WMO) waarin is vastgelegd of en zo ja op welke manier, met welke omvang en voor welke periode een zorgvrager in aanmerking komt voor in het indicatiebesluit omschreven zorg.

1.6         Zorgarrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager. Dit is beschreven in het zorgplan: het document waarin de afspraken over het zorgarrangement schriftelijk uitgewerkt worden. Het zorgplan vormt een geheel met de overeenkomst.

1.7         Zorg in natura (ZIN): een budget waarvoor zorgaanbieder volgens wettelijke regels een vergoeding ontvangt voor de individuele zorgvrager.

1.8         Persoonsgebonden budget (PGB): een budget die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.

1.9         De zorgovereenkomst: de individuele overeenkomst die tussen Stichting Propeus en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan, waarbij de zorgaanbieder zich aan de zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten door ZIN of tegen betaling (PGB).

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de zorgvrager en zorgaanbieder die voortkomen uit de zorg- en dienstverlening.

2.2.        Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. De bepalingen uit bijzondere voorwaarden gaan voor de algemene voorwaarden wanneer deze afwijken van elkaar.

2.3.        Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3

Overeenkomst

3.1.        Zorgverlening en dienstverlening wordt gestart na het aangaan van de zorgovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager.

3.2.        Een overeenkomst tot het verlenen van zorg- en dienstverlening wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening.

3.3.        In het geval de feitelijke zorgverlening en dienstverlening eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de opnamedatum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de opnamedatum vastgelegd.

3.4.        In de overeenkomst leggen zorgaanbieder en zorgvrager de manier waarop de zorg wordt verleend vast in een Zorgplan.

3.5.        Tenzij anders aangegeven maken de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

Beëindiging en opzegging

4.1.        De individuele overeenkomst eindigt door:

 1. het verstrijken van de looptijd;
  b. het verlopen van de afgegeven indicatie;
  c.            het overlijden van de zorgvrager;
  d.           opzegging;
 2. ontbinding door rechterlijke tussenkomst;
  f.                surseance of faillissement van de zorgvrager of de zorgaanbieder.

4.2.        De zorgaanbieder kan de zorgovereenkomst, aangegaan voor zowel bepaalde tijd als ook onbepaalde tijd, schriftelijk (tussentijds) opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

 1. dat de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
 2. de zorgvrager weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
 3. de zorgvrager gedragingen vertoont naar medewerkers of andere zorgvragers van de zorgaanbieder, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
 4.              de omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen;
 5. de zorgvrager of zijn wettelijk vertegenwoordiger nalaat om een nieuwe indicatie aan te vragen zoals bedoeld in artikel 5.2. en in artikel 5.3.

4.3.        Zorgaanbieder zal bij opzegging zoals bedoeld wordt in artikel 4.2.d. naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager. M.b.t. Zorg In Natura heeft de zorgaanbieder “zorgplicht”.

4.4.        In de gevallen die genoemd worden in artikel 4.2. kan (tussentijds) opzegging van de zorgovereenkomst, aangegaan voor zowel bepaalde tijd als ook onbepaalde tijd, door de zorgaanbieder op elke dag van de kalendermaand gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand, tenzij dringende, aan de zorgvrager onmiddellijk mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

4.5.        De zorgvrager kan de zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen op elke dag van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeenkomen of tenzij dringende, aan de zorgaanbieder onmiddellijk mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

 Artikel 5

Indicatie

5.1.        Zorgvrager die Zorg In Natura ontvangt of met een Persoonsgebonden budget zorg inkoopt, moet over een geldige indicatie beschikken.
5.2.        Wanneer de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de zorgaanbieder geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het afgegeven indicatiebesluit, dan vraagt de zorgvrager en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd verzoek van de zorgaanbieder binnen 7 dagen hierna een nieuwe indicatie aan bij het indicatieorgaan.
5.3.        Wanneer het indicatiebesluit voor de zorgvrager afloopt of gewijzigd moet worden zoals aangegeven in artikel 5.2., zijn de zorgvrager en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het opnieuw aanvragen van een herindicatie bij het aangewezen indicatieorgaan. Deze aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor de afloopdatum bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of bij de Gemeente aangeleverd te zijn.

Artikel 6

Zorgverlening en dienstverlening

6.1.        De zorgaanbieder biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening die overeenkomt met de eisen van goede zorgverlening en met de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

6.2.        In het geval bij de zorg- en dienstverlening gedragsregels en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden.

6.3.        De zorgaanbieder verbindt zich tot geheimhouding van alles wat in het kader van de zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan de zorgaanbieder kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De zorgaanbieder zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.
Artikel 7

Informatie

7.1.        Zorgaanbieder geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg- en dienstverlening.

7.2.        Afhankelijk van het onderwerp ontvangt de zorgvrager en/of de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) de in artikel 7.1. genoemde informatie mondeling en/of schriftelijk.

7.3.        Wanneer de zorgvrager en/of de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) schriftelijk te kennen geven dat hij/zij bepaalde informatie niet wenst te ontvangen, dan respecteert Stichting Propeus deze wens naar vermogen, voor zover dit niet nadelig is voor de zorgvrager of anderen.

7.5.        De zorgvrager krijgt bij opname/intake informatie over de huisregels en andere zaken die van belang zijn om goede zorg te kunnen verlenen en/of om een goed beeld te kunnen geven van Stichting Propeus.

Artikel 8

Zorgplan en toestemming

8.1.        De afspraken over de uitwerking van de verleende zorg worden neergelegd in een zogeheten Zorgplan. Daarbij wordt de volgende werkwijze gevolgd:

– 2 keer per jaar wordt het zorgplan geëvalueerd met de zorgvrager, ouders/wettelijk vertegenwoordiger en andere belanghebbenden, zoals school, werk en andere vormen van dagbesteding.

– eens per kwartaal wordt het zorgplan in de teamvergadering van de betreffende locatie besproken.

 • Het zorgplan komt in overleg met en met instemming van de zorgvrager tot stand. Door instemming met het zorgplan geeft de zorgvrager toestemming voor het uitvoeren van alle handelingen die deel uitmaken van het zorgplan.
 • De instemming met het zorgplan wordt schriftelijk, door ondertekening van betrokkenen, vastgelegd. Voor het verlenen van de instemming worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 • Zorgvrager is jonger dan 18 jaar: schriftelijke instemming van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s);
 • Zorgvrager is ouder dan 18 jaar: schriftelijke instemming van de zorgvrager en (eventueel) schriftelijke instemming van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).
 • Wanneer het voorkomt dat herhaald overleg niet leidt tot volledige instemming met het zorgplan, dan worden de onderdelen waarbij die overeenstemming wel bestaat en deze toch kunnen leiden tot het bereiken van het overeengekomen doel, uitgevoerd.
 • Wanneer er overwegingen zijn om de zorgvrager over te plaatsen of wanneer de situatie vereist dat de zorgvrager op korte termijn wordt overgeplaatst naar een andere locatie, neemt Stichting Propeus de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Hiertoe behoort het tijdig informeren en consulteren van de zorgvrager en ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

8.6.        Medicatie wordt niet door stichting Propeus toegediend. De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor eigen medicijnen. In het geval van nood kan Thuiszorg ingeschakeld worden.

Voor het verlenen van de toestemming worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Zorgvrager is jonger dan 18 jaar: schriftelijke instemming van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s);
 • Zorgvrager is ouder dan 18 jaar: schriftelijke instemming van de zorgvrager en (eventueel) schriftelijke instemming van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

8.7.        Op het moment dat zorgvrager en/of de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) de toestemming voor het in artikel 8.4 t/m 8.6 genoemde niet verlenen en Stichting Propeus van mening is dat die zaken in het belang van de zorgvrager en/of diens begeleiding moeten worden uitgevoerd, dan kan Stichting Propeus een machtiging aanvragen bij een daartoe bevoegde rechter.

8.8.        Wanneer er sprake is van kortdurende zorg- en dienstverlening kan Stichting Propeus afwijken van de in artikel 8.1 omschreven uitwerking in een zorgplan.

Artikel 9

Bezoek

9.1.        De zorgvrager heeft het recht om bezoek te ontvangen. Eventuele beperkende maatregelen m.b.t. bezoekregelingen worden vastgelegd en bewaard in het instellingsdossier.

 • Er bestaat uiteraard de mogelijkheid dat ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s), in overleg met de persoonlijke begeleider(s) van de betreffende woonlocatie, een bezoek brengen aan de zorgvrager.

9.3.        De ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) respecteren de bezoekregeling in verband met de uitvoering van het zorgplan en de privacy van de andere zorgvragers. Indien de bezoekregeling nadere uitwerking heeft gekregen binnen Stichting Propeus, wordt de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) hieromtrent nader geïnformeerd.

Artikel 10

Verplichtingen van de zorgvrager

10.1.      Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorgverlening en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

10.2.      Zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.

10.3.      Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van gegevens en schriftelijke stukken, die zijn overgedragen aan Stichting Propeus.

Artikel 11

Dossiervorming, geheimhouding en privacy

11.1.      Om de zorgverlening en dienstverlening uit te kunnen voeren, registreert de zorgaanbieder (persoon) gegevens van de zorgvrager en wordt een dossier aangelegd. Het zorgplan maakt deel uit van dit dossier.

11.2.      Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert de zorgaanbieder de regels zoals die zijn omschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

11.3.     De zorgvrager en de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben, binnen de bepalingen van de bedoelde Wet Bescherming Persoonsgegevens, op verzoek recht op inzage in het originele dossier van de zorgvrager.

11.4.      Voor het geven van inzage of het verstrekken van persoonsgegevens aan iedereen die bij de zorg voor de zorgvrager is betrokken, wordt ervan uitgegaan dat de toestemming daarvoor is gegeven door de zorgvrager en/of zijn ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

11.5.      Voor inzage of verstrekken van persoonsgegevens aan iedereen die niet rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft de zorgaanbieder de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de zorgvrager en/of de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) nodig.
11.6.      Stichting Propeus verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de controles door het zorgkantoor of de Gemeente, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.

11.7.     De zorgvrager en/of de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) geeft de instelling toestemming tot vernietiging van de geregistreerde en opgeslagen gegevens na een periode van 5 jaar, gerekend vanaf de datum dat de activiteiten, verricht door Stichting Propeus, worden beëindigd.

 • Extern gebruik van foto-, video- en ander beeldmateriaal van de zorgvrager gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de zorgvrager en/of de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s), waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
 • Zorgvrager is jonger dan 18 jaar: schriftelijke toestemming van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s);
 • Zorgvrager is ouder dan 18 jaar: schriftelijke toestemming van de zorgvrager.

Voor gebruik van beeldmateriaal binnen Stichting Propeus wordt ervan uitgegaan dat de toestemming is gegeven.

Artikel 12

Klachten

12.1.      De zorgvrager kan klachten over de zorgverlening en dienstverlening mondeling en schriftelijk kenbaar maken.

12.2.      Zorgaanbieder heeft op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de zorgaanbieder en wordt op verzoek van de zorgvrager toegestuurd. De zorgvrager kan eventueel een beroep doen op deze klachtenregeling.

12.3.     Het voorgaande laat onverlet het recht van de zorgvrager en/of ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) en Stichting Propeus het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter en/of aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 13

Aansprakelijkheid

13.1.      Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de zorgovereenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.
13.2.      De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, of in het geval dat er géén verzekering mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag, d.w.z. kosten van het vigerende zorgarrangement, dat met de overeenkomst gemoeid is. Bij zorgovereenkomsten met een looptijd van drie maanden of meer zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.3.      De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 13.2. gelden niet wanneer de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de zorgaanbieder.

13.4.      Het bepaalde in artikel 13.2 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.

13.5.      Stichting Propeus is verplicht om naar beste vermogen voor de zaken, die eigendom van de zorgvrager zijn, te zorgen. Eventuele kosten van onderhoud van de genoemde eigendommen zijn voor rekening van de zorgvrager en/of de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). In geval van schade toegebracht door de zorgvrager aan zaken die toebehoren aan Stichting Propeus en/of aan anderen wordt de zorgvrager en/of de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

 •   Voorwerpen die door de zorgvrager zijn gemaakt met materiaal dat van Stichting Propeus is,
  zijn in principe eigendom van Stichting Propeus.
 • De zorgvrager is verplicht een verzekering voor (wettelijke) aansprakelijkheid af te sluiten.

Artikel 14

Betalingen, eigen bijdrage

14.1.     Wanneer op grond van een indicatie zorg wordt verleend, maakt Stichting Propeus kosten om de begeleiding van de zorgvrager te kunnen uitvoeren. Deze kosten worden grotendeels betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Zorg (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit houdt in dat de kosten die voortkomen uit de zorgovereenkomst door Stichting Propeus worden gedragen, voor zover ze onder de WMO vallen. De kosten die echter gemaakt worden voor zorgvragers met een PGB zullen bij de zorgvrager in rekening gebracht worden.

 • Stichting Propeus brengt kosten die niet vergoed worden (niet subsidiabel) in het kader van de WMO en/of WLZ in rekening bij de zorgvrager en/of bij ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). De hoogte van deze bijdrage wordt door Stichting Propeus vastgesteld.

14.3.      Wanneer er sprake is van een regeling, anders dan in artikel 14.2. wordt genoemd, wordt in overleg met de betrokkenen vastgesteld aan wie Stichting Propeus kosten die niet vergoed worden in het kader van de WMO en/of WLZ in rekening brengt.

14.4.      Wanneer de zorgvrager aanvullende zorgverlening en dienstverlening wil ontvangen die niet onder ZIN of PGB valt, komt deze voor rekening van de zorgvrager. Hierover moet schriftelijk overeenstemming zijn tussen zorgaanbieder en zorgvrager. Deze overeenstemming maakt deel uit van de zorgovereenkomst.
14.5.  Op alle zorgverlening en dienstverlening tegen betaling zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

 Artikel 15

Arbeidsomstandigheden

15.1       In het geval dat de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening verleent in de privéwoning van de zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

Artikel 16

Auteursrecht

 • Op de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij de zorgaanbieder. De mede met advisering verband houdende stukken die door de zorgvrager aan de zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.
 • Over de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen, heeft de zorgaanbieder auteursrecht en heeft de zorgvrager het gebruiksrecht. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een en ander niet zonder meer aan derden ter inzage wordt gegeven.
 • De zorgaanbieder publiceert, in het kader van de zorgovereenkomst verrichte werkzaamheden of diensten, alleen met toestemming van zorgvrager.

Artikel 17

Toepasselijk recht

17.1.   Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.

17.2.      Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de zorgaanbieder statutair is gevestigd.

17.3.      Zorgaanbieder en zorgvrager kunnen bepalen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 17.2 geschillen worden behandeld door een Commissie van Arbitrage. Zorgaanbieder en zorgvrager stellen dan gezamenlijk de voorwaarden vast.

 • In afwijking van het gestelde in artikel 17.2 kunnen zorgaanbieder en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkend bemiddelaar.

Artikel 18

Aanvullende opmerkingen

Ten aanzien van de planning van de te leveren zorg- en dienstverlening, anders dan 24 uur ’s zorg, gelden bovendien een aantal andere afspraken ten aanzien van annulering van gemaakte zorgafspraken

Afspraken m.b.t. logeren

 • De planning (afspraken en voorwaarden) voor het logeren wordt door Stichting Propeus gemaakt en aan de zorgvrager en/of ouder(s)/verzorger(s) gezonden.

18.2.      Binnen 2 weken na dagtekening van de brief waarin de planning voor het logeren zijn opgenomen, kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de begeleiding van de betreffende begeleidingslocatie om eventuele wijzigingen door te geven en af te spreken. Deze wijzigingen worden door Stichting Propeus schriftelijk bevestigd.

 • Wanneer ouder(s)/verzorger(s) geen contact opnemen binnen de (onder 18.2) gestelde termijn van 2 weken, wordt verondersteld dat zij akkoord gaan met de door Stichting Propeus voorgestelde planning.
 • 2 Weken na dagtekening van de onder 18.2 genoemde brief wordt de planning voor logeren definitief. Vanaf die dag is wijziging van de planning niet meer mogelijk en wordt de bijdrage zoals bedoeld in artikel 3 in rekening gebracht.
 • Van deze procedure kan alleen worden afgeweken in geval van aantoonbare overmacht, mits dit in overleg gaat met en na toestemming van de leidinggevende die verantwoordelijk is voor de betreffende begeleidingslocatie.

Afspraken m.b.t. (overige) extramurale zorg:

 • Zorg en diensten worden geleverd onder de bindende voorwaarde: geplande zorg = geleverde zorg. Dit betekent dat, wanneer de zorg in overleg met de zorgvrager is gepland, deze zorg door de zorgaanbieder in rekening wordt gebracht en door de zorgvrager dient te worden voldaan.

Afspraken m.b.t. overige begeleidingsvormen:

18.7.      Te leveren zorg en diensten kunnen, met een minimale annuleringstermijn van 24 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de zorgvrager worden geannuleerd.

18.8.      In geval van niet tijdige annulering brengt de zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 19

Wijzigingen

19.1.      Deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

19.2.      Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Bijzondere voorwaarden

De bijzondere voorwaarden zoals die in het navolgende zijn beschreven, maken deel uit van de zorgovereenkomst Stichting Propeus en vormen daarmee een geheel.

 Artikel 1

Toepasselijkheid
1.1.        Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op:

 1. de zorgvrager met een Persoonsgebonden budget (PGB).
  b. de zorgvrager met particuliere financiering anders dan een PGB.
 2. de zorgvrager die naast Zorg in Natura (ZIN), overige zorgverlening of diensten van zorgaanbieder afneemt, waarvoor de WMO of het PGB geen financiering bieden.

1.2.        In afwijking van artikel 1.6. van de algemene voorwaarden komt het zorgarrangement tot stand op basis van de vraag van zorgvrager. De zorgvrager met een PGB verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan zijn PGB is toegekend en/of een afschrift van de toekenningbeschikking.

 Artikel 2

Aanbieding

2.1.        Alle aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorgverlening en dienstverlening zijn vrijblijvend.

2.2.        De zorgaanbieder is pas gebonden aan het bieden van de afgesproken zorg- en dienstverlening na ondertekening van de overeenkomst door zorgaanbieder en zorgvrager.
Artikel 3

Tarieven en kostprijzen

3.1.        Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor de afgesproken zorg- en dienstverlening, het aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs vastgesteld. Tussentijdse wijziging, behalve dat wat in artikel 3.3. is opgenomen is niet mogelijk, tenzij de zorgvrager hiermee schriftelijk instemt.
3.2.        Voor zover op de afgesproken zorg- en dienstverlening de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) van toepassing is, wordt het tarief bepaald in overeenstemming met de WTG.

3.3.        De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan de loonontwikkelingen en kostenontwikkelingen en/of WTG-tarieven.
Artikel 4

Kredietwaardigheid

4.1.        Wanneer de kredietwaardigheid van de zorgvrager daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan de zorgaanbieder nadere zekerheden verlangen.

 Artikel 5

Factuur en betaling

5.1.        Stichting Propeus brengt de kosten op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening, voor zover van toepassing.

5.2.        De in artikel 5.1. genoemde factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn betaald. Stichting Propeus kan aangeven op welke manier deze factuur moet worden voldaan.

5.3.        Wanneer binnen de termijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur geen betaling mocht zijn ontvangen door Stichting Propeus, dan is de zorgvrager/ouder/wettelijk vertegenwoordiger van rechtswege in verzuim, en is aldus geen nadere ingebrekestelling vereist daarop komt artikel 6.1 in werking.

5.4.        Stichting Propeus kan bepalen dat er een voorschot in rekening wordt gebracht. Stichting Propeus kan eveneens vooruitbetaling vorderen.

5.5.        Stichting Propeus kan een borgstelling verlangen voordat er gestart wordt met de afgesproken zorg- en dienstverlening.

5.6.        Stichting Propeus kan verlangen dat de betaling gebeurt via een automatisch incasso.

5.7.        Stichting Propeus heeft het recht om alle heffingen en toeslagen die vanuit de overheid verplicht zijn gesteld, in rekening te brengen.

 Artikel 6

Incasso

6.1         Wanneer de zorgvrager in gebreke blijft of verzuimt om een of meer van zijn verplichtingen na te komen, dan komen alle redelijke kosten die hierdoor gemaakt worden voor rekening van de zorgvrager, dit overeenkomstig het bepaalde in art. 6:96 BW.

6.2.        In het geval als bedoeld in art.6.1, zal door Stichting Propeus aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten in navolging van het bepaalde in het rapport Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.

Artikel 7

Einde overeenkomst bij PGB

7.1.        In aanvulling op artikel 4 van de Algemene voorwaarden geldt voor de zorgvrager met een PGB dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:

 1. intrekking van de toekenningbeschikking door het zorgkantoor of de Gemeente. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van intrekking;
 2. wijziging van de toekenningbeschikking door het zorgkantoor of de Gemeente. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van wijziging. Als zorgvrager kan aantonen aan zorgaanbieder dat hij op grond van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de overeenkomst worden voortgezet;
 3. na het verlopen van de afgegeven indicatie. In overleg en met instemming van betrokkenen kan de overeenkomst voortgezet worden, wanneer herindicatie is toegekend.
 • Zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder onmiddellijk te informeren over het intrekken en/of het wijzigen van de toekenningbeschikking en van de herindicatie.
 • Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven zoals bedoeld in artikel 3.3. de overeenkomst opzeggen. Daarbij wordt er een opzegtermijn van een kalendermaand gehanteerd.